Nanoelektronik stor chans för Sverige

Det svenska näringslivet behöver få upp ögonen för svensk utveckling av transistorer. KTHs nanoforskning i Kista erbjuder lösningar till en radikal minskning av världens elenergiförbrukning och verksamheten erbjuder stöd för startupföretag. Industrin i Sverige tycks allt mindre fokusera på hårdvara och mer på system, tjänster och media. Nanoelektroniken är trots allt den fundamentala plattformen som […]

Ny forskning ska möta klimatförändringarnas vattenutmaningar

Det krävs nya innovativa system och samarbeten för att klara alla de utmaningar vi står inför. Vatten är en förutsättning för vår hälsa, miljö och tillväxt! Att vatten är en förutsättning för hälsa, miljö och tillväxt, är något vi sällan tänker på till vardags. Ju bättre VA-ingenjörerna utför sina uppgifter, desto mindre synlig blir vattenfrågan, […]

Strategiska innovationsprogram skapar framtidens industri

2013 drog VINNOVA, Energimyndigheten och Formas igång ett miljardprojekt för att stärka den svenska konkurrenskraften inom några utvalda svenska styrkeområden. Med en långsiktig finansiering skapar de strategiska innovationsprogrammen helt nya arenor för innovationsarbete och samverkan och mellan näringsliv och akademi.

Lärosätena och innovationskontoren i innovationssystemet

I Sverige finns idag 38 lärosäten som bedriver forskning. En central uppgift hos dessa lärosäten, förutom att bedriva forskning och utbildning, är att samverka med det övriga samhället genom att förmedla resultaten av sin forskning och samarbeta med institutioner och företag.

Inkubatorer och Science Parks i innovationssystemet

Science parks och inkubatorer är ett av de mest konkreta exemplen på miljöer där akademi och näringsliv kan samverka för att skapa innovations- och konkurrenskraft.

Forskningsinstitutens roll i innovationssystemet

Forskningsinstituten är näringslivets innovationspartner som för forskningen närmare företagen.

Hon tar Gnosjöandan till regeringen

Som en del av regeringens Innovationsråd vill Carola Öberg lyfta småföretagens betydelse i innovationsarbetet och ta lärdomar från Gnosjöregionen till en nationell arena.

1+1=3, Så fungerar ekonomin bakom samproduktion

I drygt 20 år har högskolornas forskningsfinansiär, KK-stiftelsen, arbetat med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom att enbart finansiera samarbetsprojekt mellan företag och akademi hoppas man omsätta kunskap till tillväxt och idéer till exportsuccéer.

Framtidens vård utvecklas på Glesbygdsmedicinskt Centrum

Tack vare sin välutbyggda IT-infrastruktur och demografiska struktur med en växande åldrande befolkning har inlandskommunerna i norra Norrland ett tidsmässigt försprång i utvecklingen av distansmedicin, virtuella hälsorum och sjukstugeverksamhet. FoU-enheten Glesbygdsmedicinskt centrum har utvecklat Norrlands inland till ett glesbygdsmedicinskt nav.

Ny europeisk satsning spårar utsläppen av växthusgaser

Den europeiska satsningen ICOS ska ge en tydligare bild av länders utsläpp av växthusgaser.