Så skapas innovation i samverkan – Västerås visar vägenFörmågan till innovation, nytänkande och förnyelse lyfts ofta fram som avgörande för möjligheten att möta framtidens utmaningar. Men hur skapar en kommun egentligen förutsättningar för innovation?

Västerås stad framhålls ofta som en av Sveriges mest innovativa kommuner och har också tilldelats en rad utmärkelser. Däribland prestigefyllda priser så som Guldlänken för den mest innovativa förvaltningsutvecklingen och årets mobilitetsprojekt för InnoMera där man arbetar med att stimulera, ta tillvara och förverkliga medarbetares goda idéer.

Stadsdirektör Bo Dahllöf framhåller att det är en långsiktig strategi som lett fram till att kommunen är framträdande innovationskommun. Centralt i arbetet är stadens vision "Västerås - staden utan gränser". – Västerås har en unik kombination av innovation, modern teknik och mänsklig samverkan. Det är sådant som ger resultat. Som gör att vi kan visa handlingskraft och leverera.

Läs mer: så lyckas du med innovationsupphandling

Mod, handlingsutrymme och verkstad
En del av kommunen där man har särskilt stor erfarenhet av ett framgångsrikt innovationsfrämjande arbete är Sociala nämndernas förvaltning. Direktör Eva Sahlén framhåller särskilt tre framgångsfaktorer.

– Det måste finnas mod, handlingsutrymme och verkstad och det måste genomsyra verksamheten från ledningen och hela vägen ut till dem vi är till för, säger hon.

Ett exempel på hur innovationer fört västeråsarna närmare varandra, handlar om stadens innovationsarbete för att öka rörelsefriheten på demensboenden. Satsningen har bland annat resulterat i en ny metod för att undvika låsta dörrar. Detta sker huvudsakligen genom nya arbetssätt där individanpassad teknik; med trådlösa nätverk, sensorer och gps, gör att personalen får veta när de boende behöver hjälp att hitta hem igen. Dessa innovationer har medfört större delaktighet, ökat välbefinnande och mer frihet för de boende, samtidigt som tryggheten bibehållits. 

Ytterligare ett exempel på nytänkande är e-förslag, en tjänst där invånarna, via webben eller mobilen, själva kan lämna förslag kring sådant som är viktigt för dem. De e-förslag som får minst 100 röster skickas sedan vidare till berörd förvaltning och nämnd, där ärendet handläggs. E-förslagen ger politiker och tjänstemän ett enkelt sätt att se vilka frågor som engagerar invånarna, samtidigt som det skapar ökad transparens och en ökad närhet mellan invånare och politiker. Redan nu ser man också att även förslag med färre än 100 röster faktiskt genomförts direkt av verksamheterna, utan dröjsmål.

 

»Det måste finnas mod, handlingsutrymme och verkstad och det måste genomsyra verksamheten från ledningen och hela vägen ut till dem vi är till för«

Se filmen: Västerås – staden utan gränser

Tar vara på medarbetarnas idéer
Satsningarna på e-förslag och innovationer på demensboenden handlar om att stärka stadens innovationssamverkan med invånare respektive vårdutförare. En annan aktivitet, med ett liknande mål, är Västerås satsning InnoMera. InnoMera är ett arbetssätt och verktyg som Västerås stad utvecklat för att tillvarata och utveckla medarbetares idéer. Arbetssättet bygger på att verksamheterna formulerar utmaningar inom områden som behöver utvecklas, och där man behöver få in idéer från medarbetarna. Intresset har varit stort och flera idéer är redan på väg att förverkligas.

De här exemplen visar tydligt hur innovationssamverkan givit resultat. I det här arbetet ser Västerås stad sig själva som främst en katalysator, som får de olika aktörerna i staden att tillsammans bidra till innovationer och innovativa kommunala tjänster.

– Det får inte handla om teknik för teknikens skull, eller innovation för innovationernas skull. Därför har vi alltid nyttan för den enskilde i fokus. Vi påminner oss ständigt om det genom att fråga oss för vem insatserna faktiskt görs, säger Mats Rundkvist som är strateg för välfärdsteknologi och e-hälsa i Västerås stad.

Presenteras av:

Logotyp_svarttext

 För var och en av följande fem viktiga grupper har Västerås stad riktade insatser för att främja att goda idéer växer till implementerade innovationer

Invånare – E-förslag
En möjlighet för invånarna att lämna egna – och kommentera andras – förslag till utveckling av kommunens verksamheter. Lätt tillgänglig på stadens hemsida eller via stadens samlingsapp Mitt Västerås. Läs mer här

Medarbetare – InnoMera

En stadsgemensam innovationsprocess för stadens medarbetare, understödd av en molntjänst för utmaningar, förslag och kommentarer, nåbart via mobil och dator. Läs mer här

Akademin - Robotdalen

Västerås stad är en av huvudmännen bakom Robotdalen som möjliggör innovationer bl.a. inom områdena Hälsorobotik och Industrirobotik. Robotdalen är en verksamhet vid Mälardalens högskola. Läs mer här

Företag – SILVER

I EU-projektet SILVER är Västerås stad en av sex europeiska kommuner som genomför en s.k. innovationsupphandling av robotik som bidrar till äldres självständighet i hemmet. Innovatörer inbjöds att söka med idéer där de bästa gått vidare och finansierats för att kunna bygga prototyper som testas av kommunerna. Läs mer här

Företag – MISTEL

MISTEL är ett kompetenscenter för innovationer för vård och omsorg samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Företag erbjuds här kontakt med blivande användare av sina innovationer för att bolla idéer, undersöka behov, utveckla prototyper och testa färdiga lösningar. Läs mer här

Vårdutförare – Innoversum

Ett projekt som utvecklar och testar nya ersättningsmodeller för ålderdomshem och gruppboenden. Arbetet syftar till att genom ersättningsmodellen uppmuntra och premiera innovativt arbete och kvalitetshöjande insatser.

(Visited 483 times, 1 visits today)