Strategiska innovationsprogram skapar framtidens industri

2013 drog VINNOVA, Energimyndigheten och Formas igång ett miljardprojekt för att stärka den svenska konkurrenskraften inom några utvalda svenska styrkeområden. Med en långsiktig finansiering skapar de strategiska innovationsprogrammen helt nya arenor för innovationsarbete och samverkan och mellan näringsliv och akademi.

Lärosätena och innovationskontoren i innovationssystemet

I Sverige finns idag 38 lärosäten som bedriver forskning. En central uppgift hos dessa lärosäten, förutom att bedriva forskning och utbildning, är att samverka med det övriga samhället genom att förmedla resultaten av sin forskning och samarbeta med institutioner och företag.

Inkubatorer och Science Parks i innovationssystemet

Science parks och inkubatorer är ett av de mest konkreta exemplen på miljöer där akademi och näringsliv kan samverka för att skapa innovations- och konkurrenskraft.

Forskningsinstitutens roll i innovationssystemet

Forskningsinstituten är näringslivets innovationspartner som för forskningen närmare företagen.